http://mauritsheechartists.blogspot.nl/
HOME / ABOUT / BOOKS / ARTISTS / SHOP / CONTACT
ARTISTS, PHOTOGRAPHERS AND WRITERS:


WILLEM DE BOER (1977) is geboren en getogen in Friesland. Hij is onderzoeker en docent aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen op het gebied van sporteconomie. Hij promoveert momenteel aan de Rijksuniversiteit Groningen, op de relatie tussen sport en gezondheid . Zijn fascinatie voor Oost-Europa kwam tot bloei tijdens de eerste reis die hij in 2002 maakte met Justin Kroesen, over de Balkan naar Albanië. Twee jaar later reisden ze van Kiev naar Sofia, waarna verschillende reizen naar Oost-Europa, waaronder de Kaukasus, volgden. Willem woont in Utrecht (Nederland) met zijn vriendin en hun twee zonen.

WILLEM DE BOER (1977) was born and raised in Friesland, in the North of the Netherlands. Willem researches and teaches sport economics at the HAN University of Applied Sciences in Nijmegen (Netherlands). He is currently doing his PhD on the relationship between sport and health at the University of Groningen. His fascination for Eastern Europe came to fruition during the first trip he made with Justin Kroesen, over the Balkans to Albania, in 2002. Two years later, they traveled from Kiev to Sofia, after which various trips to Eastern Europe including the Caucasus followed.Willem lives in Utrecht (Netherlands) with his girlfriend and their two sons.


MACHTELD VAN BUREN (Breda, 1956) studeerde aan de Rietveld Academie en aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Ze maakt schilderijen, tekeningen, collages en installaties. Haar werk is opgenomen in de collecties van het Stedelijk Museum (Amsterdam), het Centraal Museum (Utrecht) en het Fries Museum (Leeuwarden). De laatste jaren toonde zij haar werk in melklokaal (Heerenveen), Kunstruimte Wagemans (Beetsterzwaag), BBK Galerie (Oldenburg) en Galerie Block C (Groningen). De reeks collages Circus Europe werd getoond in The Courthouse Gallery (Ennistymon, Ierland), Arteriet (Kristiansand, Noorwegen) en de Faculteit van politieke wetenschappen aan de Universiteit van Zagreb (Kroatië).

MACHTELD VAN BUREN (Breda, 1956) studied at the Rietveld Academie and at the Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. She makes paintings, drawings, colllages and installations. Her work is in the collections of the Stedelijk Museum (Amsterdam), the Centraal Museum (Utrecht) and the Fries Museum (Leeuwarden). In recent years she showed her work at melklokaal (Heerenveen), Kunstruimte Wagemans (Beetsterzwaag), BBK Galerie (Oldenburg) and Galerie Block C (Groningen). The series of collages Circus Europe was presented at The Courthouse Gallery (Ennistymon, Ireland), Arteriet (Kristiansand, Norway) and the Faculty of Political Science at the University of Zagreb (Croatia). 


B.C. EPKER (Harlingen, 1968) is beeldend kunstenaar. Hij had solotentoonstellingen in o.a. het Gemeentemuseum (Den Haag), het Fries Museum (Leeuwarden) en Galerie Hoch+Partner (Leipzig). Zijn werk is opgenomen in vele museale en particuliere collecties in binnen- en buitenland. In 2006 publiceerde hij Lucide domeinen / Lucid domains.

B.C. EPKER (Harlingen, 1968) is a visual artist. He has had solo exhibitions in several museums, including the Gemeentemuseum (The Hague), the Fries Museum (Leeuwarden) and Galerie Hoch+Partner (Leipzig). His work is in many public and private art collections, both in the Netherlands and internationally. In 2006 he published Lucide domeinen / Lucide domains.


ARJAN VAN ES (Sneek, 1969) studeerde aan de ABK Minerva in Groningen. Hij maakt voornamelijk tekeningen (portretten, uitzichten). Van Es laat zijn blik dwalen, hij schouwt de wereld en legt de aders ervan vast. Hij exposeerde onder meer bij: melklokaal (Heerenveen), Wall House (Groningen), Museum Belvédère (Oranjewoud) en Kunstruimte Wagemans (Beetsterzwaag).

ARJAN VAN ES (Sneek, 1969), studied at ABK Minerva in Groningen. He mainly produces drawings (portraits, views). Van Es views the world, he draws the veins that enable the existence of the world and expose its life. Among other places he exhibited at: melklokaal (Heerenveen), Wall House (Groningen), Museum Belvédère (Oranjewoud) and Kunstruimte Wagemans (Beetsterzwaag). 


PETER DU GARDIJN (1963) is dichter en schrijver. Hij publiceerde een roman, Nachtzwemmen (2006), en twee dichtbundel, Onder de dieren (2007) en Wat huid is (2014). Gedichten en verhalen van hem werden opgenomen in vele tijdschriften en bloemlezingen. Zijn werk wordt uitgegeven door De Bezige Bij, Amsterdam.

PETER DU GARDIJN (1963) is a poet and a writer. He has published the novel Nachtzwemmen (2006) and two volumes of poetry, Onder de dieren (2007) and Wat huid is (2014). His poems and short stories have appeared in many magazines and anthologies. His work is published by De Bezige Bij, Amsterdam.LUCAS  HÜSGEN (Weert, 1960) is een Nederlandse schrijver, dichter, vertaler en fotograaf. Laatste publicaties: Plooierijen van geschik (roman, 2007), Vederbeds Lumière (poëzie, 2009) en De windbel (roman, 2012). Zijn essaybundel Nazi te Venlo (bekroond met de J. Greshoff-prijs 2012) is opgebouwd rond de figuur van zijn overgrootvader, die lange tijd werkzaam was op het voormalige Duitse spoorwegstation in Venlo. Lucas Hüsgen fotografeert af en aan sinds zijn 11e. Biotoop Bahnhof is zijn eerste fotoboek.

LUCAS HÜSGEN (Weert, 1960) is a Dutch writer, poet, translator, photograher. Most recently published: Plooierijen van geschik (novel, 2007), Vederbeds Lumière (poetry, 2009) and De windbel (novel, 2012). His book of essays Nazi te Venlo (awarded the J. Greshoff-prijs 2012) centers around his German great-grandfather, who was a Reichsbahn employee. Lucas Hüsgen started taking pictures at the age of eleven. Biotoop Bahnhof is his first photo book.


KANELI & SMIT: sinds 2007 vormen Irem Kaneli (Constantinopel, 1970) en Stijn Smit (Schingen, 1976) het kunstenaarsduo Kaneli & Smit. In hun buitenatelier aan de uiterste rand van het land, grenzend aan de zee, zoeken Kaneli & Smit de synergie met de Waddenzee. Ze werken letterlijk samen met de zee en haar getijden. Ze behandelen hun schilderijen zoals het kwelderbeheer van de Waddenkust. Steeds te anticiperen op het onverwachte is de essentie. Het toeval wordt toegelaten en gemanipuleerd. Op het wad laten ze eb en vloed inwerken op hun doeken, om de onbepaalde grens tussen zee en land te accentueren. Bij elke vloedbeweging laat de zee vloedlijnen op het schilderij achter: het schilderij is het landschap. Zo wordt een nieuwe beeltenis van dit dynamische landschap gecreëerd. Hun werk was de afgelopen jaren o.a. te zien bij Museum Belvédère (Heerenveen), Fries Museum (Leeuwarden), Kunstruimte Wagemans (Beetsterzwaag), Galerie Hoogenbosch (Gorredijk) en op de Kunstrai (Amsterdam).

KANELI & SMIT: since 2007 Irem Kaneli (Constantinople, 1970) and Stijn Smit (Schingen, 1976) form the visual art duo Kaneli & Smit. In their outdoor studio, on the edge of the country bordering the sea, Kaneli & Smit seek a synergy with the Wadden Sea. Literally, they work together with the sea and its tides. They treat their paintings similar to the salt marsh management of the Wadden Sea coast. Anticipating the unexpected is the essence. Coincidence is received and manipulated. On the tidal flats, they let the tides act on and transform their canvases to accentuate the indefinite boundary between sea and land. With each tidal movement of the sea, flood lines appear on the painting: the painting is the landscape, created with the influence of fluidity and unpredictability. Thus a new imagery is created by and from this dynamic landscape. In recent years their work was exhibited among other places in Museum Belvédère (Heerenveen), Fries Museum (Leeuwarden), Kunstruimte Wagemans (Beetsterzwaag), Galerie Hoogenbosch (Gorredijk) and at the Kunstrai (Amsterdam) 


HIDDE DIRKS KAT (Hollum, 1747 - 1824) was een walvisvaarder van Ameland die in 1777 schipbreuk leed bij Groenland, waar hij gered werd door de Inuit. Elf hedendaagse dichter reageren in de uitgave Op de breuklijn van het ijs op het dagboek dat hij bijhield van deze reis. De dichters zijn: Pim te Bokkel, Hanneke van Eijken, Han van der Vegt, Annemieke Gerrist, Peter van Lier, Bartle Laverman, Tsead Bruinja, Saskia Stehouwer, Anne Feddema, Lucas Hüsgen en Hans Dekkers.

HIDDE DIRKS KAT (Hollum, 1747 - 1824) was a whaler from Ameland who shipwrecked at Greenland, where he was saved by the Inuit. Eleven contemporary poets react in Op de breuklijn van het ijs on the diary that he made on this journey. The poets are: Pim te Bokkel, Hanneke van Eijken, Han van der Vegt, Annemieke Gerrist, Peter van Lier, Bartle Laverman, Tsead Bruinja, Saskia Stehouwer, Anne Feddema, Lucas Hüsgen ans Hans Dekkers.


DOLPH KESSLER (Amsterdam, 1950) studeerde stedenbouwkunde in Delft. Sinds 2006 is hij documentair fotograaf. Behalve als fotograaf van de 'condition humaine' (de moderne mens in de hedendaagse samenleving) is hij landschapsfotograaf en gefascineerd door de betekenissen die aan het landschap en de natuur gegeven worden. Hij publiceerde de fotoboeken Art Fairs (2009), De Noordzee rond (2012), Art Fairs Revisited (2013) en Lviv, stad van paradoxen (2014). Via uitgeverij Mauritsheech Publishers publiceert hij ook fotoboeken met een beperkte oplage, zoals Tristan da Cunha (2007), South Atlantic Ocean (2008) en Nome (2009), Bouvetøya (2014) en Passengers (2015)

DOLPH KESSLER (Amsterdam, 1950) studied urban design at Delft University of Technology. Alongside being a photographer of the 'human condition', which represents modern man in present day society, he is also a landscape photographer who is fascinated by the many possible interpretations given to landscape and nature. He published the photo books Art Fairs (2009), Around the North Sea (2012), Art Fairs Revisited (2013) ans Lviv, city of paradoxes (2014). He also published limited edition photo books at Mauritsheech Publishers, these have included Tristan da Cunha (2007), South Atlantic Ocean (2008) and Nome (2009), Bouvetøya (2014) and Passengers (2015).


JUSTIN KROESEN (1975) heeft altijd veel gereisd, eerst met zijn ouders en daarna op zichzelf. Toen hij achttien was woonde hij een jaar in Chili, waarna hij theologie en kunstgeschiedenis ging studeren aan de universiteit in Groningen. Hij werd een expert op het gebied van historische kerkinterieurs en schreef een proefschrift over middeleeuwse altaarstukken in Spanje en Portugal. Van 2004 tot 2015 werkte Justin als universitair docent voor de kunstgeschiedenis van het christendom aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 2012 tot Docent van het Jaar werd gekozen. In 2016 verhuisde hij naar Bergen (Noorwegen) waar hij nu werkt als hoogleraar kunstgeschiedenis. Voor zijn kerken-studies maakte hij vele onderzoeks- en fotoreizen door heel Europa en daarbuiten.

JUSTIN KROESEN (1975) has been a keen traveler since he can remember, first with his parents and then on his own. At the age of eighteen he lived a year in Chile, after which he studied theology and art history at the University of Groningen (Netherlands). He became an expert on historical church interiors and earned his PhD with a thesis on medieval altarpieces in Spain and Portugal. From 2004-2015, Justin was associate professor in the art history of Christianity at the University of Groningen, where he was elected Lecturer of the Year 2012. In 2016 he moved to Bergen (Norway) where he now works as a professor of Art History. His studies of churches entailed numerous research and photo trips throughout Europe and beyond.

ZOLTIN PEETER (Amsterdam, 1942 - Hallum, 2019) was als kunstenaar breed georiënteerd. Hij hield zich bezig met grafiek, etsen, tekeningen en beeldhouwkunst, dit laatste ook in  de openbare ruimte. Al op jonge leeftijd had hij veel succes met zijn Makro-etsen en met de Shadow-Case Productions, waarin hij schaduwwerking tot sprekend onderdeel van zijn werk maakte. Hij kreeg met dit werk tentoonstellingen in vele musea en galeries. De laatste veertig jaar was hij de tekenaar van het noordelijke landschap van Europa; hij maakte daarvoor vele reizen naar IJsland en Noorwegen. Zijn werk wordt gekarakteriseerd door de spanning tussen romantiek en modernisme. 

ZOLTIN PEETER (Amsterdam, 1942 - Hallum, 2019) was a broadly oriented artist. He was involved with graphics, etchings, drawings and sculpture, the latter also in public space. At a young age he had great succes with his Makro Etchings and with the Shadow-Case Productions, in which he made shadows an expressive part of his work. With this work he received exhibitions in many museums and galleries. For the last forty years he was the draftsman of the northern landscape of Europe; for this he made many trips to Iceland and Norway. His work is characterised by the tension between romanticism ans modernism.

RINA SIKKEMA (Roodeschool, 1942) is afkomstig uit het culturele werk, werkte in de kunsteducatie en was onder meer verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Ook maakte zij deel uit van de toenmalige bestuurscommissie Schouwburg / Oosterpoort in Groningen. Naast haar werkzaamheden op het terrein van de kunsten rondde ze een postdoctorale studie af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en heeft ze jarenlange ervaring als supervisor en coach. Ze heeft verschillende publicaties op haar naam staan en treedt met deze uitgave naar buiten als essayiste.

RINA SIKKEMA (Roodeschool, 1942) has a background in art education and as such she worked at the HKU, University of Arts in Utrecht. She completed a postgraduate study at VU University Amsterdam. She was a member of the governing board of the Groningen Theatre Stadsschouwburg / Oosterpoort. For many years she also worked as a supervisor and coach. She has several publications to her name and now makes her debut as an essayist.


EGBARTA VEENHUIZEN (Oostzaan, 1953) studeerde aan de ABK Minerva in Groningen. Egbarta is in de eerste plaats tekenaar, maar maakt ook papierreliëfs en ruimtelijk werk. Naast beeldend kunstenaar was zij decennia werkzaam als beeldend en dramatherapeute. In 2011 publiceerde zij via Mauritsheech Publishers een boek met een overzicht van haar beeldend werk (1990 - 2010): Egbarta Veenhuizen, Het raadsel wordt er niet minder om. In 2015 maakte zij een boekje: Any dream will do, met tekeningen over Ierse pubs en paardenraces.

EGBARTA VEENHUIZEN (Oostzaan, 1953) studied at ABK Minerva, Groningen. Egbarta is in the first place a drawer / designer, but she is also making paper reliefs and threedimensional works. Beside as a visual artist she also worked decennia as a Art and Drama therapist. In 2011 she published via Mauritsheech Publishers a book with an overview of her work (1990 - 2010): Egbarta Veenhuizen, Het raadsel wordt er niet minder om [The riddle will not be less]. In 2015 she made a little book: Any dream will do, with drawings about Irish pubs and horse racing.